تقدیرنامه ی واحد نمونه خدماتی استان فارس

     انتخاب شایسته «آزمایشگاه دکتر دانشبد» بعنوان واحد نمونه خدماتی استان فارس در امر تولید، اشتغال و اهتمام به اجرای قوانین اداره کار، در سال ١٣٩۶ توسط استاندار فارس.

 تقدیرنامه

دریافت نشان هشتگانه رشد و توسعه ملی

افتخاری دیگر: دریافت گواهی نامه، لوح تقدیرو تندیس نشان هشتگانه رشد و توسعه ملی در سال ١٣٩۶ توسط آزمایشگاه دکتر دانشبد از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

 8گانه 1  8گانه 2  8گانه 3

 

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAS)

 

سال 1397
cartify98 1 certify98 2 certify98 3 certify98 4

 

سال 1396 سال 1395
Certificate 96 1 Certificate 96 2 Certificate 95 1 Certificate 95 2

 

سال 1393 سال 1394
93-1.jpg 93-2.jpg 94-1.jpg 94-2.jpg