آزمايشگاه دکتر دانشبد در سال ۱۳۶۴ به همت آقاي دکتر دانشبد استاد پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي شيراز و جمعي از همکاران تأسيس شد. اين آزمايشگاه با بهره گيري از منابع معتبر علمي و دانشگاهي از ابتدا سعي بر اين داشته است تا خدماتي با کيفيتي متمايز به مراجعین ارائه نمايد.

واحدهاي اين آزمايشگاه بر اساس نقشه فرایندی عبارتند از :

واحدهاي آزمايشگاهي

 
 هماتولوژی   نمونه برداری  پذیرش
  تجزیه ادرار      سرم گیری    بیوشیمی
    قارچ شناسی   میکروب شناسی   انگل شناسی
   جوابدهی    ایمنولوژی      سرولوژی
   HPLC     هورمون شناسی    پاتولوژی 
   PCR   سایتوژنتیک    الکتروفورز
   FISH   فلوسایتومتری    سایتولوژی

                                         

                                        

واحد هاي پشتيباني

 امورمالی  بهداشت و کنترل عفونت  آموزش 
 انبار  کامپیوتر  کارگزینی
 تاسیسات  تجهیزات  خرید

 

 

لازم به ذکر است که گواهينامه مديريت کيفيت ISO 9001-2008 اين  آزمايشگاه در سال ۱۳۸۵ توسط شرکت لويد آلمان صادر شده است و همچنين در طي ساليان اخير چندين گواهينامه کنترل کيفيت از مراکز آزمايشگاه هاي مرجع و وزارت بهداشت دريافت داشته است 

آزمايشگاه دکتر دانشبد در راستاي همگام بودن با پيشرفت علم و ارائه خدماتي چون دسترسي سريعتر و راحت تر به نتيجه آزمايشها درصدد شد تا اولين وب سايت جوابدهي اينترنتي آزمايشگاهي را توسط مهندسين مشاور آزمايشگاه راه اندازي نمايد.