شرکت جناب آقای دکتر خسرو دانشبد در جلسه مشترک مراکز تحقیقات غیر دولتی با حضور آقای دکتر ملک زاده، معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت.

مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی شیراز در آزمایشگاه دکتر دانشبد، در جمع 25 مرکز تحقیقات برتر دولتی و خصوصی کشور و هم چنین در جایگاه اول مراکز تحقیقات خصوصی با فعالیت کمتر از 3 سال قرار گرفت.

 جلسه مراکز