افتخاری دیگر برای آزمایشگاه دکتر دانشبد

کسب گواهی کنترل کیفی بخش بیوشیمی از شرکت RIQAS کشور انگلستان

RIQAS