مراجعین محترم

آزمایشگاه دکتر دانشبد در تاریخ چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 مرداد ماه مطابق با روال عادی، باز و آماده ارائه خدمات می باشد