همراهان محترم:

کیت تشخیص آنتی بادی خنثی کننده ویروس کرونا SARS-Cov-2 neutralizing Ab 

جهت ارزیابی عملکرد واکسن کرونا در آزمایشگاه دکتر دانشبد راه اندازی گردید.

 

vaccine corona